REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.agneswess.com. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu jest: CONCEPT Agnieszka Wesołowska z siedzibą w Kościnie 31, 72-002 Dołuje, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym www.agneswess.com.

 

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.agneswess.com
Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.agneswess.com
Sprzedawca – CONCEPT Agnieszka Wesołowska, Kościno 31, 72-002 Dołuje, NIP 852 154 06 02, REGON 811789787, Tel. +48 780 034 999, e-mail: shop@agneswess.com.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Towaru w Sklepie
Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie
Przepisy prawa – Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.(Dz.U. nr 16, poz.93 ze zm. ); Ustawa o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827); Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm. ); Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.
Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
Klienci mają możliwość zakupu Towarów w Sklepie Internetowym niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych we właściwym Formularzu, a także wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz w święta, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia rachunku.
Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje – na wskazany przez niego adres poczty e-mail – potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży Towarów z Klientem.
Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem (shop@agneswess.com) za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.
Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu zamówienia.
Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej ( shop@agneswess.com), bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych tpay.com lub PayPal, lub płatność nie została uiszczona w określonym czasie.

 

DOSTAWA I ODBIÓR

Termin realizacji zamówienia w Sklepie, wskazany podczas składania zamówienia, to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej DPD.
Przewidywany czas dostawy na terenie Polski to 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Przewidywany czas dostawy na terenie Europy, to 7 dni roboczych, od dnia nadania przesyłki.
Nadanie przesyłki następuje w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się na koncie Sklepu uiszczonej przez Klienta należności za Towar. Dostawy są bezpłatne.

 

CENY, PŁATNOŚCI

Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Ceny Towarów w Sklepie są cenami brutto. W polskiej wersji językowej podawane są w złotych polskich, a w angielskiej wersji w EURO. Klient ma możliwość zmiany waluty na EURO, przez wybór angielskiej wersji językowej.
Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU przed dostawą. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
System płatniczy PayU umożliwia rozłożenie płatności na raty: „PayU raty” ( przy zakupach powyżej 300,00 zł ) oraz płatność odroczoną: „PayU płacę później”. Kupujący może wybrać odpowiednią opcję w procesie zakupowym. Więcej informacji uzyskasz u operatora Pay U.
Brak otrzymania płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian.
W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności ‘wysyłka za pobraniem’ klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.

 

REKLAMACJE, ZWROTY

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Sklep jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy, gdyż większość towarów wykonywana jest ręcznie, z wyjątkowych materiałów i mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie produktów. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.

 

REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji (do pobrania poniżej) oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem, dowodem zakupu (paragonem albo fakturą ), i wystawionymi Certyfikatami, na adres Sklepu: CONCEPT Agnieszka Wesołowska, Kościno 31, 72-002 Dołuje. Tel. +48 780 034 999
W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedający, wyłącznie w przypadku skorzystania przez Klienta z firmy spedycyjnej DPD; Klient wysyłając przesyłkę podaje, że płatnikiem będzie odbiorca, nr klienta DPD: 201693.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Koszt odesłania Towaru ponosi Sprzedający.
Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru, Oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (oświadczenie do pobrania ) , dowodu zakupu ( paragon fiskalny lub faktura ), wystawionych Certyfikatów oraz zakupionego Towaru (z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu), na adres Sklepu: CONCEPT Agnieszka Wesołowska, Kościno 31, 72-002 Dołuje. Tel. +48 780 034 999
Koszt odesłania Towaru ponosi Sprzedający – wyłącznie w przypadku skorzystania przez Klienta z firmy spedycyjnej DPD; Klient wysyłając przesyłkę podaje, że płatnikiem będzie odbiorca, nr klienta DPD: 201693.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania ponosi Klient.
Pieniądze zostaną odesłane na podany przez Klienta w Oświadczeniu, numer konta, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Towaru
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 

NEWSLETTER

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.
Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.
Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.
Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.
Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

INFORMACJA O PRODUKTACH

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Agnieszki Wesołowskiej i podlegają ochronie praw autorskich.

Produkty wykonane są z najwyższej jakości skóry . Z uwagi na ręczny sposób wykonania niektórych elementów Produktów, oraz używane materiały do produkcji, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia nieznacznych różnic w Produktach wykonanych w ramach danego wzoru.

Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty sprzedaży. Gwarancja ta nie obejmuje:

uszkodzeń mechanicznych
uszkodzeń naturalnych, które wynikają z upływu czasu
uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji
Produkty mogą być wykonywane w seriach limitowanych (informacja o unikalności lub niepowtarzalności Produktu zamieszczona jest przy jego opisie). Do każdego zakupionego w Sklepie Produktu, Sprzedawca załącza Certyfikat.

 

SPOSÓB KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA

Nie używać wody podczas czyszczenia.
Nie wolno dopuścić do nadmiernego zawilgocenia produktu.
Przechowywać z dala od innych materiałów, ponieważ skóra może ulec przebarwieniu. Najlepiej przechowywać produkt w dołączonym do niego materiałowym woreczku. Aby produkt nie uległ zdeformowaniu, gdy nie jest używany, warto wypełnić jego wnętrze.
Unikać przenoszenia w torebce ciężkich przedmiotów. Mogą one powodować deformacje produktu i rozciąganie skóry.
Uważać na przebarwienia, które mogą wystąpić na skórze, szczególnie, gdy jest nasiąknięta wodą.

 

Formularze zwrotu i reklamacji

– formularz reklamacji

– odstapienie od umowy

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco!


Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy artykuł pojawi się na magazynie. Podaj nam swój adres e-mail.